ερευνα

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα έχει δημοσιεύσει πλήθος πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε όλα τα σχετικά αντικείμενα έρευνας. Ενδεικτικά παρατίθεται λίστα με τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις:


-  Panagiotidou, S., Tagaras, G., 2007. Optimal preventive maintenance for equipment with two quality states and general failure time distributions, European Journal of Operational Research, 180 (1), 329-353.

-  Nenes, G., Tagaras, G., 2007. The Economically Designed Two-Sided Bayesian X-bar Control Chart, European Journal of Operational Research, 183 (1), 263-277.

-  Panagiotidou, S., Nenes, G., 2009. An economically designed, integrated quality and maintenance model using an adaptive Shewhart chart, Reliability Engineering & System Safety, 94 (3), 732-741.

-  Nenes, G., Panagiotidou, S., Tagaras, G., 2010. Inventory Management of Multiple Items with Irregular Demand: A Case Study, European Journal of Operational Research, 205 (2), 313-324.

-  Nenes, G., Panagiotidou, S., Dekker, R., 2010. Inventory control policies for inspection and remanufacturing of returns: A case study, International Journal of Production Economics, 125 (2) 300-312.

-  Panagiotidou, S., Tagaras, G., 2010, Statistical Process Control and Condition-Based Maintenance: a meaningful relationship through data sharing, Production and Operations Management, 19 (2), 156-171.

-  Nenes, G., Panagiotidou, S., 2011. A Bayesian model for the joint optimization of quality and maintenance decisions, Quality and Reliability Engineering International, 27 (2), 149-163.

-  Nenes, G., 2011. A New Approach for the Economic Design of Fully Adaptive Control Charts, International Journal of Production Economics, 131 (2), 631-642.

-  Tasias, A. K., Nenes, G., 2012. A Variable Parameter Shewhart Control Scheme for Joint Monitoring of Process Mean and Variance, Computers and Industrial Engineering, 63 (4), 1154-1170.

-  Panagiotidou, S., Tagaras, G., 2012. Optimal Integrated Process Control and Maintenance under General Deterioration, Reliability Engineering and System Safety, 104, 58-70.

-  Castagliola. P., Celano, G., Fichera, S., Nenes, G., 2013. The Variable Sample Size t Control Chart for Monitoring Short Production Runs, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 66 (9-12), 1353-1366.

-  Panagiotidou, S., Nenes, G., Zikopoulos, C., 2013. Optimal procurement and sampling decisions under stochastic yield of returns in reverse supply chains, OR Spectrum, 35 (1), 1-32.

-  Nenes, G., 2013. Optimisation of Fully Adaptive Bayesian X-bar Charts for Infinite-Horizon Processes, International Journal of Systems Science, 44 (2), 289-305.

-  Nenes, G., Panagiotidou, S., 2013. An Adaptive Bayesian Scheme for Joint Monitoring of Process Mean and Variance, Computers and Operations Research, 40 (11), 2801-2815.

-  Panagiotidou, S., 2014. Joint optimization of spare parts ordering and maintenance policies for multiple identical items subject to silent failures, European Journal of Operational Research, 235 (1), 300-314.

-  Nenes, G., Castagliola. P., Celano, G., Panagiotidou, S., 2014. The Variable Sampling Interval control chart for finite-horizon processes, IIE Transactions, 46 (10), 1050-1065.

-  Nenes, G., Tasias, A. K., Celano, G., 2015. A General Model for the Economic-Statistical Design of Adaptive Control Charts for Processes Subject to Multiple Assignable Causes, International Journal of Production Research, 53 (7), 2146-2164.

-  Celano, G., Castagliola. P., Chakraborti, S., Nenes, G., 2015. The Performance of the Shewhart Sign Control Chart for Finite Horizon Processes, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, in press.


 

 

Παράλληλα η εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της λειτουργίας και της οικονομικής αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, διενεργείται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχουν συμμετάσχει (ή συμμετέχουν ακόμα) τα μέλη του εργαστηρίου:  


-  "Business plan and techno-economic study of a commercial road-vehicle", funded by the Hellenic Vehicle Industry S.A., Jan. 2002 - Feb. 2002.

-  "Continuous Business Training of Unemployed in Certified Business Training Centres" Applications of Automation Systems in Industry. Funded by "INTERFACE-Business & Information Training", November 2004 - February 2005.

-  "Continuous Business Training of Unemployed in Certified Business Training Centres" Total Quality Systems in Metal Components Production, Funded by "INTERFACE-Business & Information Training", April 2005 - July 2005

-  "Investigation in Integrated Procedures of Quality Assurance, Preventive Maintenance and Management of Reverse Supply Chains", Funded by the Greek Ministry of Higher Education , Pythagoras II, July 2005 - December 2006.

-  "Encouragement of business actions of innovative applications and student courses at the University of Western Macedonia", Operational Programme for Education and Initial Vocational Training, Nov. 2006 - Jun. 2007.

-  "Development of an Inventory Management System for Critical Stock Keeping Units", funded by RODA S.A., Feb. 2007 - Jun. 2007. 

-  "Training Material in Maintenance", Leonardo Da Vinci, E.C, DG Education and Culture, Jan. 2007 - Jan. 2009. 

-  "ILearn2Main: Industrial Training System for Modern Enterprise Maintenance", Leonardo Da Vinci, E.C, DG Education and Culture, Nov. 2007 - Oct. 2009.

-  "Development of an intelligent, dynamic information system for the detection and prediction of failures and non-optimal operation in an industrial environment", funded by Souroti S.A., Kri Kri S.A., Alfa Beta Roto S.A., Jul. 2011 - Oct. 2013.

-  "Analysis of Supply and Production Systems: an Integrated Approach",  Funded by the European Union (European Social Fund - ESF) Jan. 2012 - December 2015.